סרהה תא עונמל קרבמ םיעבות םירפוס
תיבה רהביאגרש בדנ תאמ

הדוהי ,עשוהי.ב.א םירפוסהו ,קלוק ידט רבעשל םילשורי ריעה שאר
שארל ףוחד בתכמ ישיש םויב ורגיש ,רהזי .סו ירוג םייח ,יחימע
ירמוח לש תפסונ הסינכ לכ תידיימ רוצעל העיבתב ,קרב דוהא הלשממה
,רההמ םיכפשו רפע תאצוה עונמלו תיבה רה ךותל םידבכ םילכו ןיינב
.רהב תוקיתעה סרה לש ךשמה ענמיש ,ףקאווה לומ ןורתפ תאיצמל דע

יתרושקת יוסיכל רהה תא חותפל קרבמ םיעבות םג םירפוסהו קלוק
בתכמל .םוקמב השענה לע ליעי ןפואב חקפל תוקיתעה תושרל רשפאלו
קרבו והינתנ לש םצעויכ שמישש ,ןגד ריאמ םג םתמיתח תא ופריצ
םש יעודי םיגולואיכרא ,ריאי םרוי 'לימב ףולא ,רורט יניינעל
.םינטפשמו

תבחרנ העיגפ תכשמנ הלא םימיב" :רתיה ןיב בתכנ קרבל בתכמב
ןעוציבב ךישממש ,ימלסומה ףקאווה ידי לע ,תיבה רה םחתמב תוקיתעב
המלש תוורוא הנבמ ןיב ,ר"מ ףלא 15-כ לש קנע חטשב תודובע לש
ןפואב קוחה תרפה ךות תועצובמ הלא תודובע .םימחרה רעש ןיבל
יטפשמה ץעויהו הלשממה שאר רושיאו תעידיב ,ינוציקו טלחומ
תושר לש םייוויטקפא הרקבו חוקיפ תלוכי לכ אללו ,הלשממל
."לארשיב רתויב בושחה יגולואיכראה רתאב רבודמש ףא ...תוקיתעה
שגפיהל ןייטשניבור םיקילא ,הלשממל יטפשמה ץעויה דיתע ברעב םויה
.תיבה רהב תוקיתעה סרה תעינמל דעווה יגיצנ םע

תורשפא קדוב ,טרמלוא דוהא ,םילשורי ריעה שארש עדונ "ץראה"ל
לש ותורמל ףופכ היהי אלש ,יטרפ טילקרפ לש ויתוריש תא רוכשל
ףקאווה דגנ תואכרעב לועפל לכויש ידכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה
.תיבה רהב תיקוח אל היינב ןיגב ,ימלסומה
תייריעב היינבה לע חוקיפה ףגאמ עובשה ףוסב טרמלוא לביקש ח"ודב
חרזמב םיקה ףקאווה יכ ,ירא ןב לארשי ,ףגאה להנמ בתכ ,םילשורי
ןוישר אלל םישדח םינבל ינבמ ינש ,םימחרה רעשמ קחרה אל ,תיבה רה
"םיבר םיצע ורקענ" ןכ ומכ .םידיינ םינבמ רפסמ םהל ךומסב ביצהו
."םימדוק םירוקיבב חטשב ויהש םייגולואיכראה םידירשה ושטשוט"ו

ותכשלב הבישיל ונמזוה אל הייריעה יגיצנש הדבועה לע החמ טרמלוא
המ תא האור ינאשכ" :ןורחאה ישימח םויב הלשממל יטפשמה ץעויה לש
לכ לש תילטוטה תוסייגתהה תא האורו תיבה רה לע השענש
,רוביצה תובכש לכמ ,םירפוסהו םיגולואיכראה ,םינוירוטסיהה
."טקשב תבשלו ךישמהל לוכי אל ינא - עשפ םש חתפתמש ,םירמואש

עגונב תוצעייתה ןייטשניבור לש ותכשלב המייקתה עובשה ףוסב
אל ךא ,רהב השענה רחא בוקעלו ךישמהל םכוס .תיבה רהב שחרתמל
,םודקה יחרזמה ריקה ןיינעב לועפל תוקיתעה תושר תשקב הרשוא
קנעה הסינכה רעשו תוגרדמה תרשכהל ףקאווה תודובע ידכ ךות ףשחנש
המלש םינפ ןוחטיבל רשה תכשלב תרחא הבישיב .המלש תוורואב דגסמל
ימרוג ובריס ,תיבה רהב תוקיתע סרה תעינמל דעווה םע ,ימע ןב
תודובעה תועצבתמ קוידב הרטמ וזיאל דעווה ישנאל תולגל ןוחטיבה
.רהב יעיבר דגסמ תמקה עונמל וחיטבה םלוא ,רהה לש יחרזמה דצב