ףקאווה תולועפ לע חוקיפה :ןייטשניבור
"יתייעב"יאגרש בדנ תאמ

בצמה תא לומתא רידגה ןייטשניבור םיקילא הלשממל יטפשמה ץעויה
ףקאווה תולועפ תא הוולמש חוקיפה יכ הדוהו ,רומחכ תיבה רהב
ירבח םע ותשיגפב םירבדה תא רמא ןייטשניבור ."יתייעב" אוה םוקמב
.תיבה רהב תוקיתע סרה תעינמל דעווה

שיגר םוקמב תוריהז הנשמ טוקנל שיש רמא ןייטשניבור ,תאז םע דחי
רבדב ,דעווה ישאר לש םהירבד תא קודבל חיטבה אוה .תיבה רה ומכ
יכפש רבדבו ,המינפ םכרד תא םישועה םידבכ םילכו היינב ירמוח
שי יכ ףיסוה ןייטשניבור .ול הצוחמ לא םכרד תא םיאצומש ,רפע
ןוחבל חיטבהו ,רתאב השענה לע תוקיתעה תושר לש חוקיפה תא קדהל
.הז דעי תגשהל םיכרד

תייריעו תוקיתעה תושרל רשאל הכ דע ענמנ הלשממל יטפשמה ץעויה
תורמל ,רהב תוקיתעהו היינבה ןונכתה יקוח תא ףוכאל םילשורי
ןב המלש ,םינפ ןוחטיבל רשה םג .הז ןיינעב תונשנו תורזוח תוינפ
דעווה תעיבתל ונענ אל ,ןומר םייח ,םילשורי יניינעל רשהו ,ימע
.םוקמב תישפוח הלועפ תוקיתעה תושרל רשאל

לומתא ופרטצה ,רימז יבצו יפוח קחצי ,רבעשל דסומ ישאר ינש
שארל תיבה רהב תוקיתע סרה תעינמל דעווה רגישש הפוחדה היינפל
,תויאשמ לש הסינכל תידיימ רהה תא רוגסל השירדב קרב דוהא הלשממה
.ןיינב ירמוחו הדובע ילכ ,םירוטקרט

שאר ץעוי םידחא םישדוח ינפל דע שמישש ,ןגד ריאמ ('לימ) ףולאה
תלגוסמ הלשממה יכ ,"ץראה"ל לומתא רמא ,רורטב המחולל הלשממה
יפכ ,ןיינב ירמוחו םידבכ םילכ ינפב תיבה רה ירעש תא רוגסל
שפחמו ,ןגד רמא ,"אוושל ןוחטיבה םש תא אשונ והשימ" .רבעב הגהנש
."השעמ תושעל אל עודמ םיצורית