PRESS HERE FOR ENGLISH

This site is should be viewed with Microsoft Internet Explorer

ההרס הארכיאולוגי בהר הבית

 


 
 
בדוק עדכונים אחרונים

 

ההרס הארכיאולוגי

הועד למניעת הרס עתיקות בהר הבית

?מה ניתן עוד לעשות, וכיצד לעזור

סקר ארכיאולוגי של שפכי הר הבית

חתום על העצומה

סקירת העיתונות

ראה תמונות

 


 

השרטוט שלהלן נעשה ע"י דר' אילת מזר, וממחיש היקף ההרס הארכיאולוגי.

לחצו על התמונה על-מנת להגדילה.

 


אתר זה מנוהל על-ידי צחי צויג, ואינו האתר רשמי של הועד למניעת הרס עתיקות בהר הבית.

 

הערות ניתן לשלוח לכתובת הבאה: שם משתמש – zachiweb  שם השרת: miac.com

(יש להוסיף את הסימן @ בין שם המשתמש לשם השרת)

21.11.07 עודכן לאחרונה

This site can be viewed only with Microsoft Internet Exploer